Om personuppgifter

Så skyddar vi dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver Öresundstågs behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Öresundstågs tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Det är viktigt att du känner dig trygg hos oss på Öresundståg AB. Även när det gäller din integritet.

På denna sida kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Öresundståg AB ansvarar för dina uppgifter

Öresundståg AB, org.nr. 556794-3492, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

ÖRESUNDS INTEGRITETSPOLICY

Så skyddar vi dina uppgifter

Öresundståg värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Öresundståg dina uppgifter

När du reser med kollektivtrafiken eller använder dig av Öresundstågs tjänster innebär det att du lämnar någon form av information till Öresundståg. Till exempel när du köper biljett på vår hemsida, deltar i tävlingar och kampanjer, anmäler rätt till förseningsersättning och så vidare. 

Ibland händer det också att Öresundståg får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om uppgifter från din kommun, Transportstyrelsen, SPAR eller andra offentliga källor, med syfte att användas för till exempel kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp- och resehistorik, betalnings information och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. 

Så använder vi dina uppgifter

Öresundståg har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgörandet av vårt åtagande mot dig, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Öresundståg kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Öresundståg behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till och du har även när som helst rätt att återkalla det.

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

För att ge dig en god service:

  • Vi administrerar och genomför ditt köp av biljett.
  • Vi hanterar och administrerar dina frågor till Öresundstågs bokningssupport.

För att ge dig relevant information och erbjudanden:

  • Vi administrerar ditt deltagande i tävlingar och kampanjer.
  • Vi gör analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information.

För att utveckla kollektivtrafiken och den anropsstyrda trafiken:

  • Vi för statistik i syfte att utveckla Öresundstågs tjänster och därigenom göra resandet bättre för så många som möjligt.
  • Vi gör frivilliga marknadsundersökningar och enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.

För att göra kontroller:

  • Vid köp online behöver vi bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern.
  • Vi förhindrar missbruk och olämplig användning av våra tjänster.
  • Vi kontrollerar din biljetts giltighet och skriver vid behov ut en tilläggsavgift.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Öresundståg och Öresundstågs personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Öresundståg. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (till exempel trafikföretag) om det krävs för att tillhandahålla kollektivtrafiktjänster, biljettförsäljning eller någon annan nödvändig tjänst. 

Öresundståg lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som Öresundståg måste lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett syfte med hanteringen. När detta syfte eller ändamål inte längre finns, till exempel om ett avtal inte längre gäller eller ärendet är färdigbehandlat, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de lagregler som gäller för arkivering och gallring.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person. 

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: Öresundståg AB.

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos Öresundståg är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsförings- ändamål. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. 

Överföring till tredje land

Öresundståg överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Cookies

Öresundstågs webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om viss typ av marknadsföring. 

Kameror ombord

Ombord på Öresundstågen finns övervakningskameror som spelar in rörliga bilder. Inspelat material lämnas endast ut på begäran av polismyndighet i brottsutredning och till annan myndighet som utreder händelser i enlighet med givet kameratillstånd. 

För dig som vill veta mer

Om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig i första hand till länstrafiken i det län där du börjar din resa. 

Du kan också besöka datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.

För specifika frågor om Öresundståg AB och vår hantering av personuppgifter är du välkommen att skriva till oss.

DPO: Joakim Holt

dpo@oresundstag.se