Hållbarhet

Ett hållbart val för alla

Att resa kollektivt är att resa hållbart ­– ekonomiskt, ekologisk och socialt. Öresundståg erbjuder enkla, säkra och prisvärda kollektiva resor. När många reser tillsammans så blir det mindre avgaser och trängsel på vägarna. Vi får mindre trafikbuller och i förlängningen grönare städer och friskare människor.

Ju fler som reser kollektivt med Öresundståg och med länsbolagens övriga kompletterande kollektiva transportmedel - desto mer bidrar vi till en mer hållbar region för oss själva och kommande generationer.

Tack vare ett väl utbyggt tågsystem skapas rörlighet, regioner öppnas upp och kan föra människor samman. Öresundståg bidrar till att göra det möjligt att bo på ett ställe och jobba på ett annat. Öresundståg erbjuder en effektivt och hållbar arbetspendling där du som resenär kan använda restiden väl för såväl avkoppling som jobb. 

Öresundstågs trafik är tillgänglighetsanpassad och alla är välkomna att resa med oss. När vi rengör, rustar upp och underhåller våra tåg gör vi det utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Rätt förvaltade har tågen en livslängd på 30 år.

Nedan redogör vi för hur Öresundståg arbetar utifrån de tre olika hållbarhetsområdena ekologisk hållbarhet, social hållbarhet­ och ekonomisk hållbarhet.

För all verksamhet som gäller trafik och underhåll finns ett miljöledningssystem som är certifierad och uppfyller kraven i ISO 14001, EMAS eller motsvarande.

Alla våra tåg körs på el som är märkt med Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval. El som har märkningen Bra Miljöval är förnybar, ursprungsmärkt el som genereras via till exempel sol-, vatten- och vindkraft eller biomassa. Märkningen innebär att det ställs krav på att elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. Naturskyddsföreningen kontrollerar årligen att trafiken uppfyller licenskraven.

Vi använder system för Smart körning och arbetar aktivt för ett kundvänligt, miljöanpassat och energibesparande framförande av fordonen.

Alla vägtransporter - utom ersättningstrafik, utförs med fordon som drivs med minst 25% biodrivmedel eller förnybar el och uppfyller ”Bra Miljöval”. Biodrivmedel producerade på palmolja och/eller derivat från palmolja får inte användas.

För ersättningstrafik är inblandning av biodrivmedel önskvärd i den bensin eller diesel som används. Om Fossil diesel eller fossil bensin används som drivmedel är den av sämst miljöklass 1.

Våra ersättningsfordon lever upp till kraven i miljözoner, som finns exempelvis i Malmö, Lund, Helsingborg och Mölndal. Miljözon är en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten.

Att välja tåget framför bilen är att spara på miljön. En bilresa släpper ut samma mängd växthusgaser som 243 tågresor. När fler reser kollektivt istället för med bil så minskar belastningen och trängseln på vägarna. Våra tätorter får renare luft och mindre trafikbuller. När fler samåker skapas även förutsättningar att bygga hållbara städer. Parker och grönområden kan prioriteras framför nya bilvägar och parkeringsplatser. Det främjar hälsan och ger en högre livskvalitet för de som bor i städerna.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är brist på fysisk aktivitet en av de tio största riskfaktorerna för hälsan. En stor europeisk studie visar att människor går 12 procent mer till fots om de bor, arbetar eller studerar i tätbebyggda områden med god tillgång till kollektivtrafik och service. En tillgänglig och välplanerad kollektivtrafik gör alltså att vi blir mer benägna att röra på oss.

All kemikaliehantering sker på ett strukturerat sätt baserat på ett kemikaliehanteringssystem. Varken våra kunder, medarbetare eller miljön ska exponeras för särskilt farliga kemikalier. Därför är särskilt farliga kemikalier och utfasningsämnen - enligt Kemikalieinspektionens PRIO-databas, förbjudna i våra fordon och på våra depåer. Ett kontinuerligt arbete pågår dessutom med att fasa ut prioriterade riskminskningsämnen.

Invändig tvätt och städning av fordonen ska i största möjliga utsträckning ske med partikelfritt av joniserat vatten alternativt med rengöringsmedel som uppfyller kriterierna i någon av miljömärkningarna Svanen, EU Ecolabel eller Bra miljöval. Städning av toaletter undantaget. Rengöringsmedel för toaletter ska endast medel som uppfyller kriterierna för miljömärkningarna Svanen eller Bra Miljöval användas.

All tvål, toalettpapper och pappershanddukar som används för trafikåtagande ska uppfylla kriterierna i någon av miljömärkningarna Svanen, EU Ecolabel eller Bra Miljöval.

Sätena på våra tåg är klädda i miljömärkta tyger (EU Ecolabel). Dessa tyger får inte innehålla farliga kemikalier, som till exempel bromerade flamskyddsmedel eller smutsavvisande kemikalier. 

Uniformen som vår ombordpersonal bär är gjord i en blandning av polyester och ylle som gör att materialet är bekvämt att bära med bra töjbarhet och som klarar många tvättar. Ett klädesplagg som håller många år är bra för miljön då färgningen av plaggen är det som har den allra största negativa miljöpåverkan.

Mat och dryck som säljs ombord på tågen ska i största möjliga utsträckning vara ekologisk och fairtrade-märkt. Serverat kaffe, te och choklad ska vara ekologiskt och fairtrade-märkt.

Profilprodukter, give-aways och förbrukningsmaterial ska väljas med omsorg och i största möjliga utsträckning med fokus på hälsa och hållbarhet som exempelvis ekologiskt, fairtrade-märkt, palmoljefritt, återvinningsbart och ekologiskt nedbrytbart.

För tjänsteresor används hållbara alternativ som tåg och buss där så är möjligt.

Vår trafik är tillgänglighetsanpassad. Alla är välkomna att resa med Öresundståg och ska ha goda förutsättningar att göra det. Vi möjliggör rörlighet, för människor samman och minskar social isolering. Tack vare prisvärda resor och ett väl utbyggt tågsystem ger vi förutsättningar för fler att både arbetspendla och göra fritidsresor.

Vi knyter samman landsbygd med tätort och gör det enkelt att resa mellan städer, regioner och till och med länder. Öresundstågen öppnar upp arbetsmarknaden och gör det möjligt att bo på en plats och jobba på en annan. På våra tåg kan arbetspendlare enkelt koppla av eller arbeta på tåget i stället för att fokusera på bilkörning eller sitta fast bakom ratten i en bilkö.

Våra resenärer ska känna sig trygga och säkra ombord, i välkomnande och trygga miljöer. Vi har en personal som är omtänksam, pålitlig och framåt. Kundsynpunkter tar vi hand om på ett rättvist sätt och med ett kundvänligt bemötande.

Vårt mål är att alla som arbetar hos oss eller på uppdrag av oss ska kunna trivas med sitt arbete, känna sig trygga och ha bra villkor. Vi strävar efter att alla som arbetar för Öresundståg ska känna sig glada och stolta av att vara en del av Öresundståg och över sitt bidrag - där vi tillsammans skapar den bästa möjliga Öresundstågstrafiken. Och där man som anställd ges möjlighet att tycka till och bidra till framtida arbetssätt och metoder.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att förvalta, hantera, göra rent och rusta upp våra tåg så att de håller sin förväntade livslängd. Rätt förvaltade har våra tåg en livslängd på 30 år. Upprustningar av tågen planeras normalt med 10-årsintervall.

Från december 2020 kommer allt underhåll av vår fordonsflotta ske på den nya depån i Hässleholm. Med den nya depån får vi möjlighet att konkurrensutsätta underhållet och upphandla trafik och underhåll i ett kontrakt. Det väntas ge en ökad leveranssäkerhet och positiva ekonomiska effekter. Allt för att vi ska förvalta våra tåg på ett sådant sätt att deras långsiktiga värde och funktion säkerställs.

Öresundstågs verksamhet finansieras med offentliga skattemedel från de sex regionerna som äger verksamheten. Genom offentliga upphandlingar säkerställer vi att skattemedlen används effektivt och hållbart.